Scenariusz lekcji z chemii
dla kl.II Gimnazjum.
Temat: Pierwiastek węgiel - jego postacie i występowanie w przyrodzie


cele lekcji 
konspekt
lekcja WWW
literatura
o autorze


Cele ogólne:

Cele szczegółowe - uczeń po zajęciach powinien:
Powrót na początek
Metody nauczania:


Środki dydaktyczne:


1. Część wstępna

Czynności nauczyciela
Czynności ucznia Środki dydaktyczne
1. Czynności organizacyjno - porządkowe Obserwują czynności nauczyciela
-

2. Podaje temat lekcji, zapisuje temat na tablicy:"Pierwiastek węgiel -    jego postacie i występowanie w przyrodzie".
3. Kieruje do uczniów pytania:
          - jakie jest położenie pierwiastka węgla w układzie okresowym
          - jakie inne informacje o węglu możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków
1. Zapisują temat lekcji w zeszytach

2. Wskazują położenie węgla w układzie okresowym
3. Odpowiadają własnymi słowami /masa atomowa, liczba atomowa, wartościowość/

Układ okresowy pierwiastków

2. Część główna

Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
Środki dydaktyczne
1. Proponuje skorzystać ze strony internetowej, by zapoznać się z występowaniem węgla w przyrodzie oraz pojęciem alotropii.
2. Kieruje do uczniów pytania:
    - gdzie w przyrodzie występuje węgiel
    - co to jest alotropia
3. Poleca zapisać notatkę o alotropii
1. Korzystają ze wskazanej strony www i odszukują informacje na zadany temat.
2. Odpowiadają własnymi słowami na zadane pytania
3. Na podstawie strony www sporządzają notatkę.
 "Co wiemy o węglu".
4. Proponuje zapoznać się z odmianami alotropowymi węgla korzystając ze strony "Co wiemy o węglu"
5. Kieruje do uczniów pytania:
    - jakie odmiany alotropowe węgla poznaliście
    - jakie są różnice w budowie poszczególnych odmian
    - jakie są różnice we właściwościach odmian alotropowych
    - czym są spowodowane te różnice
    - jakie jest zastosowanie diamentu i grafitu
6. Poleca sporządzić notatkę o poznanych odmianach alotropowych, ze szczególnym uwzględnieniem diamentu i grafitu, korzystając ze strony www.
7.Poleca uczniowi przeczytanie notatki, ewentualnie koryguje ją.
1.Przeglądają strony poświęcone poszczególnym odmianom alotropowym
2. Odpowiadają własnymi słowami na zadane pytania korzystając z odpowiednich fragmentów stron www
3. Sporządzają notatkę o poznanych odmianach alotropowych węgla
4. Wybrany uczeń odczytuje swoją notatkę
5. W razie konieczności nanoszą poprawki i uzupełnienia do notatki.
 
 
 
 
 

 

 "Co wiemy o węglu".

3. Część końcowa

Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
Środki dydaktyczne
1. Podaje linki do stron internetowych, gdzie można znaleźć dodatkowe informacje o węglu
2. Zadaje pracę domową z podręcznika /str.143, zad.1,4./
1.Zapisują w zeszytach pracę domową, adresy stron.
2. Gdy czas pozwala, korzystają z podanych adresów internetowych.
"Co wiemy o węglu"

Powrót na początek